Reklamační řád

1. Základní ustanovení

Reklamační řád zveřejněný na této stránce (dále též jen RŘ) platí pro nakupování prostřednictvím e‑shopu Multiland.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu Multiland.cz je společnost FERMATA, a.s., se sídlem Zárubova 1678, Čelákovice, okres Praha‑východ, PSČ 250 88, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2496, IČ: 60196351, DIČ: CZ60196351, číslo účtu: 264846181/0300. RŘ blíže upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností FERMATA, a.s. (dále též jen „prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující”).

Kupující má k tomuto RŘ přístup a má tedy možnost se s ním před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s tímto RŘ - který je součástí všeobecných obchodních podmínek - seznámil a že s ním souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je‑li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je‑li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je smlouva kupní.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím:

FERMATA, a.s., se sídlem Zárubova 1678, Čelákovice, okres Praha‑východ, PSČ 250 88, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2496, IČ: 60196351, DIČ: CZ60196351, číslo účtu: 264846181/0300.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen „kupující nikoli spotřebitel”), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo zboží reklamovat. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

4. Záruka na zboží

Záruční lhůta je počítána ode dne, kdy kupující převzal zboží. Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje.

Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží od zaměstnance prodávajícího kupujícímu nebo předání zboží kupujícímu od přepravce. Jako doklad o záruce předává prodávající kupujícímu nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje‑li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde‑li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde‑li o fyzickou osobu.

5. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně po přijetí objednávky spolu s dopravcem zkontroloval její vnější stav (neporušenost obalu). V případě, že je zásilka zjevně neúplná nebo poškozená, je kupující oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky. Pokud takovou zásilku kupující převezme, je nutné poškození či neúplnost popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu reklamace@multiland.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu na e‑mailovou adresu reklamace@multiland.cz.

Reklamované zboží kupující zašle na adresu skladu prodávajícího:

  • Přepravní službou (takové zboží nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno, zásilka by měla též obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace). Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže). Adresa skladu je FERMATA - sklad Multiland, Zárubova 1678, Čelákovice, okres Praha-východ, PSČ 250 88. Jako adresáta prosíme uvést Reklamace Multiland.cz.
  • Prostřednictvím služby Zpětná zásilka společnosti Zásilkovna. Balíček s reklamovaným zbožím (zásilka by měla obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace) kupující zanese na jakékoliv výdejní místo Zásilkovny, nadiktuje speciální kód a balíček bude vrácen na náš sklad. Speciální kód pro službu Zpětná zásilka kupující získá po zažádání mailem na reklamace@multiland.cz.

Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu bezodkladně potvrdí elektronicky na e‑mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U elektrických spotřebičů se záruka nevztahuje na poškození vzniklá účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se též nevztahuje na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určených prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé neodbornou montáží nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce. Záruku nelze uplatnit na škody, které vyplývají z neodborné úpravy, a na škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

6. Vyřízení reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):

  • jde‑li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; právo na výměnu vadného zboží, není‑li to vzhledem k povaze vady neúměrné; a není‑li ani jeden z předchozích postupů možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy a vrácení finanční částky, za kterou bylo zboží pořízeno,
  • jde‑li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy a vrácení finanční částky, za kterou bylo zboží pořízeno,
  • jde‑li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně tři stejné vady): právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy a vrácení finanční částky, za kterou bylo zboží pořízeno,
  • jde‑li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje‑li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy a vrácení finanční částky, za kterou bylo zboží pořízeno.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e‑mailem.

V případě uznání reklamace má kupující právo na náhradu nákladů s reklamací spojených (zejména náklady nutné na doručení zboží prodávajícímu). V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, nese náklady na doručení zboží k prodávajícímu i následné doručení zboží ke kupujícímu sám kupující.

Vrácení finanční částky v případě uznání reklamace, kterou prodávající od kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně případných nákladů na dodání, vrátí prodávající do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení, a to stejným způsobem, jakým částku přijal, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. srpna 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.